مزدور ساواما، هدایت اشتری لرکی

پیرامون عناصر مرموز وطرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران

بخاطرآشنایی بیشتر هموطنان مبارز با تاکتیکهای ساواما و مأمورین کارکشته اطلاعات توضیحات زیررا ضروری می دانیم. هدایت اشتری لرکی یکی از مزدوران شناخته شده اطلاعات است که تاکنون اسناد زیادی از سوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران درمورد وی منتشر شده است . علاوه بر اسناد منتشرشده علاقمندان می توانند به لینک زیر درسایت عصر ایران مراجعه کرده و ملاحظه نمایند که چگونه اشتری در آخر مقاله مربوط به فاطمه رجبی ، خودرا جان نثار احمدی نژادتبهکار معرفی می کند.

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=5381

اشتری درسالهای گذشته با کمک سازمان فدائیان اکثریت و عده دیگری ازعناصر مشکوک و خبرچین رژیم جمهوری اسلامی ایران توانسته است خزعبلاتی را در چند سایت وابسته به رژیم برعلیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر کند. علاوه بر سایتهای ساخته و پرداخته رژیم ، عناصرمشکوک و ستون پنچم های دیگری نظیر تواب معروفی بنام ایرج مصداقی و سربلند نامی که گرداننده سایت من وپالتاک می باشد و اخیرا نام سایت خودرا به اعتراض تغییر داده ازهمکاران اشتری می باشند.

از آنجاکه احتمال دارد لینک بالا در آینده از سایت رژیم برداشته شود ، لذا با فشار دادن روی PDF می توانید عین مقاله را در کامپیوتر خود ضبط ویا نگهداری کنید.

جهت اطلاع هموطنان ، از آنجاکه ما هرگز بدون مدرک کسی را متهم نمی کنیم ، از دو فرد یاد شده در بالا ، ایرج مصداقی تاکنون خود بارها اعتراف کرده است که ۸ سال درزندانهای رژیم جمهوری اسلامی ایران تواب بوده ، لذا نیازی به توضیح بیشترما در باره فردی که هشت سال در لودادنها و سرکوب نیروهای مبارز دوش به دوش آدمکشان جمهوری اسلامی ایران نقش داشته نمی باشد. اما چگونه انگشت اتهام را به سوی سربلند دراز کردیم؟

سال گذشته با آگاهی از اینکه هماهنگی تنگاتنگی بین سربلند و عوامل رژیم جمهوری اسلامی ایران بوجود آمده است تا اشتری لرکی راعلیه رفقای سازمان به فحاشی وادارند، ما نیز مراقب این بدکرداریها بودیم. ابتدا سربلند پیشقدم شد تا نوشته های اشتری را در سایت من و پالتاک چاپ کند وبه خیال خود جنجال آفرینی کرد. درهمان موقع رفقای سازمان نیز آگاهانه فقط از یک کامپیوتر و نه بیشتر، با هفت نام مختلف بعنوان هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با سربلند مکاتبه کردند. از آنجاکه اطمینان داشتیم سربلند آی پی های (IP) تماس افراد راضبط ، کنترل و دراختیار عناصر رژیم قرار می دهد، لذا بعد از دوهفته کلیه اسامی را که ما در مکاتبه با سربلند مورد استفاده قرار داده بودیم ، دراختیار اشتری لرکی قرار داد. پس از این اقدام سربلند ، اشتری نیز با آب وتاب درسایتهای وابسته به رژیم اعلام کرد که کلیه این اسامی به رفیق بهرام - حسین زهری تعلق دارد(!) . درهمان حال سربلند باردیگر همان اسامی را به نقل از اشتری و بنام دفاع از »دمکراسی« منتشرساخت. این نکته را نیز یادآورشویم که درهمان ایام که سربلند مشغول جمع آوری کلیه آی پی های (IP) افرادی بود که با سایت من و پالتاک تماس می گرفتند، چندین صفحه از سایتش را به »هشدار« پیرامون نفود دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی از طریق کامپیوتر اختصاص داده بود و بی شرمانه طرحها و گرافیکهای گمراه کننده زیادی راهمراه توضیحات برای »آگاهی« اپوزیسیون خارج از کشور به چاپ می رساند.

تا نشان سم اسبت گم کنند............. ترکمانا نعل را وارونه زن

سربلند که معلوم نیست دارای چه سوابقی درجنبش می باشد و هیچکس به درستی هویت وی را نمی شناسد، در سالهای گذشته تلاش کرده است تا خودرا » چپ « واز نوع طرفدار مبارزه مسلحانه معرفی کند؟! وی طوری وانمود می کند که گویا طرفدار خط مشی رفقا پویان و احمد زاده است تا از اینطریق نیروهای رادیکال در طیف فدائی را نسبت به خود متوهم سازد. سایتهای اینترنتی که هرازگاهی تحت نامهای مختلف توسط این عنصرمرموز راه اندازی می شود، فقط در خدمت سیاست نفاق افکنانه رژیم جمهوری اسلامی ایران و انشقاق درمیان اپوزیسیون قرارمی گیرد.

درسالهای گذشته ضربات سنگینی به جنبش انقلابی ایران وارد شده است . همین لطمات جبران ناپذیر موجب شده است تا در غیاب نقش فعال و تأثیرگذار نیروهای مبارز و دلسوز جنبش ، عناصر مزدور و فرومایه خودرا به شنل اپوزیسیون بیارایند. درچنین وضعیتی افشاء چهره فریبکارانه این قبیل افراد جزء لاینفک مبارزه انقلابی ما می باشد


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de