خیزش سراسری مردم و بحران هژمونی در هیئت حاکمه

سرانجام فشارده هاساله اقتصادی- سیاسی برجامعه ، خشم توده های را بر علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران برانگیخته است.انتخابات ۲۲ خرداد ماه محملی شد تا مردم برعلیه رژیمی بپاخیزند که سی سال پیش برپایه زدوبندهای بین المللی و باتکیه بر سنت های ارتجاعی جهان تشیع ابداع گردید. از آنجا که این رژیم سنگ بنای حکومت خودرابر تعمیق باورهای دینی و گسترش خرافات قرارداد، لذا آن دسته از افراد جامعه جذب این حکومت شدند که آشکارا هرگونه پیشرفتی را در چارچوب افکار و عقاید «سیدالانبیا» جستجومی کردند. از هنگامیکه خمینی خودرا بعنوان «امام » و« نماینده خدا بر روی زمین» معرفی کرد، پیشرفت علم و دانش ، دمکراسی و آزادی سیر قهقرا پیمود. این حقیقت که آیا تمام سخنان سخیف خمینی با گفته های «سیدالمرسلین» مطابقت دارد یانه موضوع بحث ما نمی باشد، مسئله در اینجاست که تمام جور وستمی که بر جامعه وارد شد درچارچوب اکتشافات دین صورت گرفته است.

هنگامیکه شالوده رژیم جمهوری اسلامی ایران بر ویرانه های رژیم شاهنشاهی بناگردید، عده ای مرتجع، درحالیکه برگشت به جامعه کهن را مد نظر داشتند، خودرا نمایندگان مردمی معرفی کردند که رؤیای جامعه نوینی را در سر می پروراندند. تو گویی خمینی در نقش شعبده بازی به میدان آمده بود که با دستیاری خامنه ای ، بهشتی ، رفنسجانی و دیگران بنا داشت سرمایه داری تجاری را بجای صنعتی و ارتجاع را بجای پیشرفت و ترقی خواهی معرفی و همسنگ جلوه دهد.

پدیده ضدانقلاب جمهوری اسلامی ایران با مخفی ساختن خویش در پشت وعده و عیدهای پر طمطراق توانست برای مدت کوتاهی برای بخشی از جامعه یکسری بدفهمی و سوء تفاهم ایجادکند. رهبران جمهوری اسلامی ایران تا مدت مدیدی شعارهای آزادیخواهی و تساوی طلبی سردادند، اما دیری نپائید که ماهیت «ترقی خواهی» رژیم برای توده های مردم برملاشد.

اکنون مردم ایران باپشت سر گذاشتن دوره طاقت فرسای سی ساله بپا خاسته اند، بحران هژمونی در میان هیئت حاکمه به اوج تازه ای رسیده است.باوجودیکه تمام صحنه آرایی نمایش دینداری خمینی توسط خامنه ای ، رفسنجانی ، میرحسین موسوی و سایر شرکاء انجام شد، اما اکنون هرسه چهره قدرت فائقه سرمایه داری بوروکراتیک بجان هم افتاده اند. این جماعت که از آغاز حکومت اسلامی تا کنون خودرا مالک مال و منال مردم وتمامی ثروت ملی ایران دانسته اند، اکنون شریک جدیدی پیدا کرده اند. از آنجاکه در رژیم جمهوری اسلامی ایران قدرت دراختیار سرمایه داران بزرگ ، نهادهای ایدئولوژیک و مجریان خشونت است ، لذا پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، درکنار سرمایه داران بازار قدرت نوظهوردیگری بنام سپاه پاسداران ایران پدیدآمده است. این قدرت جدیدهمان نهادهای ایدئولوژیک و مجریان خشونت می باشند.اگرچه شریک جدید درمقایسه با رفسنجانی از لحاظ سرمایه ضعیف تر است اما درعوض تجربه عملی خشونت و اندوخته قساوت و بیرحمی اش از رفسنجانی و شرکاء بیشتر است. درچنین شرایطی است که رفسنجانی ، میرحسین موسوی ، خاتمی و دیگران حاضر نیستند سود حاصله از سی سال دینداری و سروری قریش مأبانه خودرا با افرادی نظیر احمدی نژاد که نقش غلام حبشی را عهده دارشده است تقسیم کنند. تضاد عمیق برسر غارت و چپاول ثروت ملی ایران موجب شده است که اکنون یک شارلاتان بی فرهنگی مثل احمدی نژاد خودرا «پرهیزکار» معرفی کندو خامنه ای که شم تجاری اش درمحدوده مالکیت چند دانشگاه خصوصی و شرکت های متعلق به سپاه پاسداران خلاصه شده ، جانب احمدی نژاد را بگیرد تابه زورسرنیزه سیادت خودرا برشرکاء تحمیل کند.

درچنین وضعیتی روز بروز برشرایط بداقتصادی و نابسامانیهای اجتماعی افزوده می شود. برای مردم چاره ای نمانده جز اینکه بطور کلی از شر این حکومت ارتجاعی رهایی یابند. این کار میسر نیست مگر به بهای حضور میلیونی مردم در خیابانها و از دست دادن عزیزانی که هر روز توسط سپاه پاسداران و لباس شخصی ها در خون خود می غلطند.

هم اکنون جناح خامنه ای و رهبران سپاه پاسداران می کوشند بهانه ای پیدا کنند تا با قتل عام دستجمعی تظاهر کنندگان به خیال خود مردم را سرخورده و خانه نشین کنند. طی روزهای گذشته بیش از ۳۲ نفر از مبارزین در خیابانهای تهران وشهرستانها توسط پاسداران و لباس شخصی ها به قتل رسیده اند، علی رغم این خشونتها، اراده مردم برای احقاق حقوق خویش استوار تر شده است. مردم با هوشیاری قابل تحسینی ازدادن هرگونه بهانه به دست نیروهای سرکوبگر خودداری می کنند. این تیزبینی مردم درشرایطی بکار گرفته شده است که جناح خامنه ای مردم بی دفاع را نشانه گرفته و سعی می کند آنهارا به مسیرانتقام جویی ویا مقابله به مثل سوق دهدتا هرچه زودتر ماشین سرکوب خودرادرخیابانها علیه مردم بکار اندازد.

جناح خامنه ای - احمدی نژاد می کوشد به بهانه عقب نشینی و شمارش جدید تعدادی از صندوقها، درنهایت با دادن امتیازاتی به میرحسین موسوی و رفسنجانی اقتدار خودرا حفظ کند. بطور قطع پیش کشیدن شمارش چند صندوق فقط به قصدسرگرم کردن و فریب مردم است و درحالیکه میلیونها مردم در صحنه هستند هیچکس را یارای چنین سازشی نخواهد بود. هم اکنون روز بروز بر تعداد مبارزین و تظاهر کنندگان افزوده می شود و هدف آنها در این مرحله جلوگیری از استقرار دوباره حکومت احمدی نژاد است. شعارهای تظاهرکنندگان و ترکیب شرکت کنندگان در تظاهرات روزانه خیابانی نشان می دهد که توده های میلیونی طرفدار این یا آن کاندیدا نمی باشند. مردم با کل نظام مخالفندو باهدف به زیر کشیدن مافیای اقتصادی و جلوگیری از ادامه دیکتاتوری به خیابانها آمده اند. ازاینرو درشرایط کنونی امر وحدت و یکپارچگی در برابر سرکوبگران رژیم از اهمیت خاصی برخورداراست . مردم ایران برای آزادی و دمکراسی قیام کرده اند وبرای تحقق این هدف مبارزه می کنند. برای رسیدن به هدف بایستی مراحل مختلف مبارزاتی و تاکتیکهای ویژه ای را بکار گرفت. درقدم اول بایستی مطالباتی را که خواست عموم مردم ایران است در اولویت قرار داد. بنا براین درحال حاضر با دوراندیشی بایستی به تظاهرات روزانه ادامه داد و تاهنگامیکه انتخابات ۲۲ خرداد را بطورکلی ابطال نکرده اند از پا ننشینیم. مرحله بعدی برگزاری انتخاباتی آزاد، بدون دخالت شورای نگهبان درمعرفی و گماردن چند عنصر مورد نظر سران رژیم است، علاوه براین انتخابات بایستی با مشارکت و کنترل و نظارت سازمان ملل و شخصیتهای سیاسی بین المللی صورت گیرد.بطوریقین درچنین انتخاباتی مردم آزادانه نمایندگان مورد نظر خودرا انتخاب می کنند و راه برای مراحل بعدی مبارزه تا ساقط کردن کل نظام ضدمردمی جمهوری اسلامی ایران هموار تر خواهدشد.

نفتگران مبارز

روزهای قیام ۱۳۵۷ را بخاطر بیاورید، رژیمی که اکنون به مردم ایران حکومت می کند بمراتب از رژیم گذشته بدتر وخشن تراست. بنابراین وقت آن است که به میدان بیائید. به تشخیص وبا اراده خودتان شیر درآمد رژیم را ببندید . شما می توانید با این عمل انقلابی نقش ارزنده ای به عهده بگیرید و در این شرایط دشوار به یاری سایر هموطنان بشتابید. باردیگر ثابت کنید که: اگر طبقه کارگر اراده کند می تواند نقش مهمی در سرنوشت مردم و آینده ایران ایفاء نماید.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۹ خرداد ۱۳۸۸-۱۹ژوئن ۲۰۰۹

--------------------------------------------------------------------------

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de